BCH FABIAN

Regulamin imprezy

Bieg Charytatywny dla Fabiana”

 1. Organizatorzy:
 • Rafał Kaczmarski
 • Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa.
 1. Cele:
 • promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu na świeżym powietrzu, wśród biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i uprawiających nordic walking,
 • zbiórka pieniędzy na cel charytatywny dla Fabiana Szymkiewicza, cierpiącego na nowotwór Hodgkina (ziarnica złośliwa).
 1. Termin i miejsce imprezy:
 • 22 kwietnia 2018, Hala Sportowo-Widowiskowa w Bierutowie przy ulicy Krasińskiego 3.
 1. Trasa i start biegu:
 • Bieg dla najmłodszych 200m na bieżni lekkoatletycznej,
 • Trasa biegu – 1,6km chodnikiem spod Hali Sportowo-Widowiskowej do parku miejskiego i z powrotem,
 • Meta w miejscu startu.
 • Bieg ma charakter rekreacyjny i treningowy, nie będzie prowadzona klasyfikacja.
 1. Harmonogram imprezy:
 • 12:00 otwarcie biura zawodów, zapisy na bieg,
 • 14:00 start biegu dla najmłodszych na bieżni,
 • 14:10 start biegu na 1,6km,
 • 14:30 początek imprezy na Hali Sportowo-Widowiskowej, poczęstunek, licytacje.
 • 17:00 zamknięcie imprezy.
 1. Zapisy i opłata startowa:
 • zapisy w biurze zawodów w dniu zawodów,
 • wpisowe na bieg jest dobrowolne, a cały dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na cel charytatywny,
 • każdy z uczestników otrzyma numer startowy oraz pamiątkowy medalu.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Każdy zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
 • Niepełnoletni między 16-18 rokiem życia, biorący udział w Biegu zostaną wpisani na listę zawodników i zweryfikowani po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, (zał. nr 2)
 • Podpisując oświadczenie o zdolności do udziału w biegu Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział,
 • Każdy zawodnik startujący w biegu czyni to na własną odpowiedzialność,
 • Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 • Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy.
 • Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów, obsługę zawodów oraz służby porządkowe.
 • Wszyscy uczestnicy biegną/jadą wspólnie, kierowani przez osobę prowadzącą !
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone.
 • Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona,
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną upublicznione na stronie Bierutowskiej Grupy Biegowej.
 1. Kontakt:
 • Rafał Kaczmarski – tel. 693 854 115

 • Piotr Baranowski – tel. 606 862 579


Załącznik nr 1 (dorośli)

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w „Biegu Charytatywnym dla Fabiana”

Niniejszym oświadczam,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejscowość)

że jestem zdolny(a) do udziału w organizowanej 22 kwietnia w Bierutowie imprezie sportowej „Bieg Charytatywny dla Fabiana” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za siebie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

.………………………………………………….

(data, czytelny podpis )


załącznik nr 2 (niepełnoletni)

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w „Biegu Charytatywnym dla Fabiana”

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, miejscowość)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej 22 kwietnia w Bierutowie imprezie sportowej „Bieg Charytatywny dla Fabiana” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

.………………………………………………….

(data, czytelny podpis )

* niepotrzebne skreślić