Regulamin Cyklu ,,Cztery Pory Roku” 2017

 

1. Cele i założenia

– Propagowanie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
– Propagowanie wśród lokalnej społeczności Miasta i Gminy Bierutów zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
– Umożliwienie początkującym zawodnikom poznania atmosfery imprezy sportowej oraz zapoznanie się z ich specyfiką.

2. Organizatorzy

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa https://www.facebook.com/BierutowskaGrupaBiegowa/
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

3. Terminy i miejsce zawodów

Cykl „Cztery Pory Roku” składał się będzie z 4 etapów:
– etap I: 19.03.2017r., Kijowice
– etap II: 25.06.2017r., Kruszowice (boisko)
– etap III: 17.09.2017r. Posadowice (boisko)
– etap IV: 17.12.2017r. Karwiniec (Stanica Leśna)

4. Biuro zawodów

Znajdować się będzie w miejscu startu i mety zawodów. Biuro będzie czynne od 9:00, a start główny przewidziany jest na godzinę 11:00. O godzinie 10:30 rozpocznie się impreza towarzysząca Bieg dla Dzieci w okolicy Stanicy Leśnej w Karwińcu (impreza dla dzieci jest bezpłatna).

5. Trasa i Dystans

Trasy poszczególnych etapów będą miały dystans 5 km. Trasy mają charakter crossowy (drogi i ścieżki leśne), mogą wystąpić przeszkody terenowe. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych trasa może być dość trudna.

6. Warunki uczestnictwa

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów. Wysokość wpisowego dla biegu na dystansie 5km to jednorazowa opłata 40 zł, która obowiązuje przez cały cykl (cztery etapy). Wysokość opłaty jest stała, niezależnie od ilości etapów, w których zawodnik bierze udział. Wprowadzony zostaje limit zawodników i wynosi on 250 startujących!
Opłata startowa może zostać wniesiona na konto o numerze:

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa, ul. Kilińskiego 1, 56-420 Bierutów
28 1020 5297 0000 1002 0190 0083 (tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, opłata startowa Cztery Pory Roku 2017)

 

ZAPISY : http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2902

Zapisy internetowe III etapu zamykamy 12.12.2017 po tym terminie można będzie zapisywać się w biurze zawodów, opłata nie podlega zwrotowi.

Bieg dla Dzieci jest bezpłatny, a zapisy odbywać się będą w dniu zawodów!

Osoby nieletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
Organizatorzy zapewniają fachową opiekę medyczną na trasie biegu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawody częściowo będą się odbywać w normalnym ruchu kołowym i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegach oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

Akceptując regulamin zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uszkodzone, utracone i zaginione. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów oraz przez służby leśne. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. Zabrania się startowania zawodników, którzy są pod wpływem środków odurzających. Każdy zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad korzystania z lasów państwowych takich jak zakaz:

 • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
 • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
 • Zakłócania ciszy.
 • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.
 • Puszczania psów luzem.
 • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.
 • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.
 • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.
 • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
 • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych
 • Wypuszczania psów i innych zwierząt.

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy biegnący z psami. Każdy zawodnik zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy w trakcie trwania zawodów. Każdy zawodnik odpowiada za swojego podopiecznego jak i szkody wyrządzone przez niego.

7. Numery startowe i zgłoszenia

Numer startowy raz wydany obowiązuje podczas wszystkich etapów cyklu.
Numer startowy dla nowych zawodników zostaje nadany po uiszczeniu opłaty startowej i wydany w biurze zawodów.
Nadany numer będzie obowiązywał w całym cyklu zawodów Cztery Pory Roku 2017. Zawodnicy startujący w kolejnych etapach są zobowiązani posiadać wydany im numer oraz zgłosić chęć startu w biurze zawodów. Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej. W numerze znajdować się będzie „CHIP”, który służyć będzie do elektronicznego pomiaru czasu.

8. Klasyfikacja i pomiar czasu

Pomiar czasu jest elektroniczny, a zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto. W pierwszej kolejności klasyfikowani są zawodnicy, którzy ukończą wszystkie 4 etapy. Wyniki kolejnych etapów będą dostępne do dwóch dni po rozegranych zawodach na stronie maratonypolskie.pl lub na profilach facebookowych organizatorów.

9. Nagrody i medale

Organizator przewiduje medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników którzy opłacili startowe, bez względu na ilość zaliczonych etapów. Medale zostaną wręczone podczas ceremonii zakończenia cyklu 17.12.2017r., po ukończeniu IV etapu. Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców całego cyklu w poszczególnych kategoriach:

 • OPEN Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 3 miejsca)
 • Nordic Walking (3 miejsca na podium dla najszybszego zawodnika wśród Kobiet i Mężczyzn)
 • Mieszkaniec Gminy Bierutów (3 miejsca dla najszybszych Kobiet i Mężczyzn)

Kategorie wiekowe (3 miejsca na podium):

 • Kat. K16     Kat. M16
 • Kat. K20     Kat. M20
 • Kat. K30     Kat. M30
 • Kat. K40     Kat. M40
 • Kat. K50     Kat. M50
 • Kat. K60+   Kat. M60+

Kategoria OPEN dla biegu nie dubluje się z kategoriami wiekowymi. Natomiast zawodnicy z gminy Bierutów którzy zdobędą miejsca na podium w kategorii OPEN lub kategorii wiekowej, mogą stanąć na podium najszybszy Mieszkaniec gminy Bierutów.

Na koniec cyklu 17.12.2017r. odbędzie się loteria fantowa dla wszystkich uczestników biegu.

10. Kontakt:

Michał Kwiecień 535446601
Piotr Baranowski 606862579