Regulamin

Regulamin
Cyklu biegowego ,,Cztery Pory Roku” 2018


1. CELE I ZAŁOŻENIA

– Propagowanie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej
– Propagowanie wśród lokalnej społeczności Miasta i Gminy Bierutów zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku
– Umożliwienie początkującym zawodnikom poznania atmosfery imprezy sportowej oraz zapoznanie się z ich specyfiką.

 

2. ORGANIZATORZY

– Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa

 

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

Cykl biegowy „Cztery Pory Roku 2018” składał się będzie z 4 etapów:

 • etap I: 18.03.2018r., Kijowice
 • etap II: 24.06.2018r., Kruszowice
 • etap III: 23.09.2018r. Posadowice
 • etap IV: 16.12.2018r. Karwiniec (Stanica Leśna)


4. BIURO ZAWODÓW

Znajdować się będzie w miejscu startu i mety zawodów. Biuro będzie czynne od 9:00, a start główny przewidziany jest na godzinę 11:00. O godzinie 10:30 każdego etapu rozpocznie się impreza towarzysząca pt „Bieg dla Dzieci” (impreza dla dzieci jest bezpłatna, zapisy w dniu zawodów).

UWAGA ! Podczas III etapu 23 września w Posadowicach start do Biegu Głównego odbędzie się o godzinie 10:00, Start do Biegu dla Dzieci o godzinie 9:30 !

Podczas imprezy w Posadowicach o godzinie 11:00 odbędzie się w formie rekreacji rekonesans trasy III etapu dla miłośników rowerów.

 

5. TRASA I DYSTANS

Trasy poszczególnych etapów będą miały dystans 5 km. Trasy mają charakter crossowy (drogi i ścieżki leśne), mogą wystąpić przeszkody terenowe. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych trasa może być trudna.Biegi odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów.

Wysokość wpisowego to jednorazowa opłata 60 zł, która obowiązuje przez cały cykl (cztery etapy). Wysokość opłaty jest stała, niezależnie od ilości etapów, w których zawodnik bierze udział. Wprowadzony zostaje limit zawodników i wynosi on 250 startujących!

2. Opłata startowa może zostać wniesiona na konto o numerze:

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa, ul. Kilińskiego 1, 56-420 Bierutów

28 1020 5297 0000 1002 0190 0083

(tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, opłata startowa Cztery Pory Roku 2018)

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3630

Zapisy internetowe w przypadku poszczególnych etapów zamykane będą:

 • I etap 13.03.2018,
 • II etap 20.06.2018,
 • III etap 19.09.2018,
 • IV etap 12.12.2018.

Po tym terminie można zapisywać się w biurze zawodów. W tych terminach obowiązują wpłaty na konto stowarzyszenia, po tych terminach płatność gotówką w dniu zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi Osoby, które uiszczą przed 11.03 opłatę startową przelewem otrzymają specjalną nagrodę (czytaj pkt. 9 regulaminu).

3. Osoby nieletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. (załącznik nr 1)

4. Organizatorzy zapewniają fachową opiekę medyczną na trasie biegu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. Zawody częściowo będą się odbywać w normalnym ruchu kołowym i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

6. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegach (załącznik nr 2) oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

7. Akceptując regulamin zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uszkodzone, utracone i zaginione. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów oraz przez służby leśne. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. Zabrania się startowania zawodników, którzy są pod wpływem środków odurzających.

9. Każdy zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad korzystania z lasów państwowych takich jak zakaz:

 • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
 • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
 • Zakłócania ciszy.
 • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.
 • Puszczania psów luzem.
 • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.
 • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.
 • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.
 • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
 • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych
 • Wypuszczania psów i innych zwierząt.

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy biegnący z psami. Każdy zawodnik zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy w trakcie trwania zawodów. Każdy zawodnik odpowiada za swojego podopiecznego jak i szkody wyrządzone przez niego.

 

7. Numery startowe

Numer startowy raz wydany obowiązuje podczas wszystkich etapów cyklu!
Numer startowy dla nowych zawodników zostaje nadany po uiszczeniu opłaty startowej i wydany w biurze zaw
odów. Zawodnicy startujący w kolejnych etapach są zobowiązani posiadać wydany im wcześniej numer!

Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej. W numerze znajdować się będzie „CHIP”, który służyć będzie do elektronicznego pomiaru czasu.

 

8. Pomiar czasy i klasyfikacja

Pomiar czasu jest elektroniczny. W klasyfikacji generalnej w pierwszej kolejności premiowani będą zawodnicy, którzy ukończą wszystkie kolejne etapy. Wyniki kolejnych etapów będą dostępne do dwóch dni po rozegranych zawodach na stronie www.bierutowskagrupabiegowa.pl, maratonypolskie.pl lub na profilach facebookowych organizatorów.

Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców całego cyklu w poszczególnych kategoriach:

 • OPEN Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 3 miejsca)
 • Nordic Walking (3 miejsca na podium dla najszybszego zawodnika wśród

Kobiet i Mężczyzn)

 • Mieszkaniec Gminy Bierutów (3 miejsca dla najszybszych Kobiet i Mężczyzn)

Kategorie wiekowe (3 miejsca na podium):

 • Kat. K16     Kat. M16
 • Kat. K20     Kat. M20
 • Kat. K30     Kat. M30
 • Kat. K40     Kat. M40
 • Kat. K50     Kat. M50
 • Kat. K60+   Kat. M60+

Kategoria OPEN dla biegu nie dubluje się z kategoriami wiekowymi. Natomiast zawodnicy z gminy Bierutów którzy zdobędą miejsca na podium w kategorii OPEN lub kategorii wiekowej, mogą stanąć na podium w kat. Mieszkaniec gminy Bierutów.

 

9. Nagrody i medale

Organizator przewiduje medale dla wszystkich zawodników. Medale zostaną wręczone podczas ceremonii zakończenia cyklu 16.12.2018r., po ukończeniu IV etapu.

Każdy z uczestników, który dokona przelewem opłatę startową przed pierwszym etapem w terminie do 11.03 (pkt. 6 ppkt. 2), otrzyma prezent w postaci WIESZAKA NA MEDALE! LIMIT wynosi 100 sztuk! Wieszaki dla tych osób będą wręczne przy odbiorze numeru statowego!

Na koniec cyklu 16.12.2018r. odbędzie się loteria fantowa dla wszystkich uczestników biegu.

 

10. Parkowanie

Uczestnicy kolejnych etapów zobowiązani są do parkowania samochodów w wyznaczonych przez organizatora miejscach. Do tego celu we wszystkich lokalizacjach parkowanie odbędzie się na boiskach wiejskich i drogach wewnętrznych należących do gminy Bierutów. W innym przypadku uczestnicy mogą parkować w miejscach publicznych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez obsługę biegu.

11. Kontakt:

Michał Kwiecień: tel. 535446601
Piotr Baranowski: tel. 606862579

bierutowskagrupabiegowa@gmail.com

www.bierutowskagrupabiegowa.pl


Załącznik nr 1 (niepełnoletni)

Oświadczenie o zdolności do udziału w Cztery Pory Roku 2018

18.03.2018r, 24.06.2018r,2 3.09.2018r, 16.12.2018r

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sporotwej Cztery Pory Roku 2018 – 18.03.2018r, 24.06.2018r,2 3.09.2018r, 16.12.2018r oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy.

….………………………………………………….

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 (dorośli)

Oświadczenie o zdolności do udziału w Cztery Pory Roku 2018

18.03.2018r, 24.06.2018r,2 3.09.2018r, 16.12.2018r

Niniejszym oświadczam,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejscowość)

że jestem zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sporotwej Cztery Pory Roku 2018 – 18.03.2018r, 24.06.2018r,2 3.09.2018r, 16.12.2018r oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za siebie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

….………………………………………………….

(data, czytelny podpis )