Statut

Link do pobrania: STATUT

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

BIERUTOWSKA GRUPA BIEGOWA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bierutowska Grupa Biegowa” zwana w dalszej części Statutu

Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r r. Prawo

o stowarzyszeniach oraz Statutu i wewnętrznych regulaminów.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

4. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bierutów.

3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawą.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i związków sportowych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§5

1.Celem stowarzyszenia jest:

 1. krzewienie kultury fizycznej, w szczególności sportu, na terenie działania Stowarzyszenia,
 1. działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
 1. popularyzacja biegów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych,
 1. kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej,
 1. profilaktyka i promocja zdrowia,
 1. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania,
 1. promowanie i organizowanie wolontariatu.

§6

1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w §5 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności poprzez:

 1. uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
 1. organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne, szkolenia, konferencje na terenie kraju i za granicą,
 1. wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu,
 1. opracowywanie i wydawanie czasopism, folderów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 1. współpracę z jednostkami administracji publicznej,
 1. realizowanie zleconych zadań publicznych z zakresu kultury fizyczne i sportu, promocji i organizacji wolontariatu, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 1. informowanie społeczności lokalnych o osiągnięciach Stowarzyszenia, współpracę z mediami,
 1. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

§7

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki członków

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 1. złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenie i zobowiązała się przestrzegać postanowień Statutu,
 1. zapłaciła wpisowe.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba małoletnia, w wieku powyżej 16 roku

życia, po przedłożeniu pisemnej zgody jej przedstawicieli ustawowych.

3. Członkostwo zwyczajne nadawane jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu

przesłanek określonych w ust. 1 i 2.

§10

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz

Stowarzyszenia, a także prawo do:

 1. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia,
 1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 1. zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 1. reprezentowania Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych,
 1. brać udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 1. noszenia odznak Stowarzyszenia.

2. Małoletniemu członkowi zwyczajnemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§11

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię i majątek,
 1. aktywnego udziału z działalności Stowarzyszenia,
 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 1. regularnego opłacania składek członkowskich.

§12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna spośród wybitnych

przedstawicieli świata sportu, polityki, nauki i kultury, a także osoba, która swoją działalnością

wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy może brać udział we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia lecz nie posiada

biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznak Stowarzyszenia.
4. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną

działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub inną formę

wspierania Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących

działalności Stowarzyszenia oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem

doradczym.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych

świadczeń oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą

osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§14

1. Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy

obecności ponad połowy swojego składu, pod nieobecność kandydata.

2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 1. śmierci,
 1. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 1. likwidacji lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 1. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:

a) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia

b) z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku

c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego

Zebrania Członków.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 może zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia

doręczenia uchwały o wykluczeniu za pośrednictwem Zarządu.

5. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

6. Członek Stowarzyszenia może zostać na podstawie uchwały Zarządu zawieszony w prawach w 

przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego

naruszania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia. Postanowienia

ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 1. Zarząd,

 1. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdań z 

działalności władz Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium za ostatni rok obrotowy.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w wyborach jawnych,

stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowi zwyczajni,

 1. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowi honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosy

osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod 

rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych

przypadkach, w każdym czasie.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 1. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 1. na umotywowany pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni

od złożenia wniosku o jego zwołanie.

7. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Walnych

Zebrań.

8. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i 

sekretarz.

§18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 1. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium,
 1. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia:

a) Zarządu

b) Komisji Rewizyjnej,

 1. ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 1. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 1. podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 1. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz,
 1. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 1. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu,

zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę

członków, o ile termin został podany w zawiadomieniu,

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie

uchwałę o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

Rozdział VI
Zarząd Stowarzyszenia

§20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, wybranych na 

Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym.

4. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu, zastępuje go

wskazany przez niego członek Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wskazał zastępującego go

Członka Zarządu, zastępuje go Członek Zarządu starszy wiekiem.

5. W przypadku ustąpienie członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd na zwolnione miejsce

dokooptowuje nowego członka, z tym, że liczba osób pochodzących z kooptacji nie może być

większa niż 1/3 składu.

6. Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie

Członków. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków należy dokonać

wyborów uzupełniających,

7. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do

głosowania członków Zarządu.

9. Przy braku rozstrzygnięcia w głosowaniu decydujący głos posiada Prezes Zarządu.

§21

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz we wszystkich przejawach jego działalności, Funkcję tę w imieniu Zarządu sprawuje prezes Stowarzyszenia.
 1. powoływanie spośród członków Stowarzyszenia odpowiednich komisji problemowych,
 2. zarządzanie majątkiem, ustalanie zasad działalności finansowej i jej prowadzenie,
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,
 4. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 5. wnioskowanie do Walnego Zebrania nadawania tytułów członków honorowych,
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia na podstawie programu działania i uchwał organów Stowarzyszenia,
 8. zatrudnianie oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

§22

1. Prezes Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. podejmowania decyzji, które następnie wymagają akceptacji Zarządu,
 2. zwoływania stałych i nadzwyczajnych zebrań Zarządu.

§23

1. Każdy członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji ze swej funkcji z ważnych

powodów przez Walne Zebranie zgodnie z procedurą jaką był powołany.
2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może wnieść do Walnego Zebrania; Komisja Rewizyjna,

członkowie Zarządu lub pięciu pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą, szczególnie finansową i oceną działalności Zarządu

Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa i poszanowania

statutu, a także uchwałami Walnego Zebrania.
2. Skład Komisji Rewizyjnej powinien liczyć 3 osoby, wybrany przez Walne Zebranie w głosowaniu

jawnym.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjne odbywają się w razie potrzeby i nie rzadziej niż raz w roku i 

zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, który jest wybierany na swoim pierwszym

posiedzeniu po wyborczym.
5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności co roku na Walnym Zebraniu oraz 

stawia wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach

stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem lub istotnymi interesami Klubu działań

Zarządu.
7. Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności połowy

uprawnionych do głosowania członków Komisji Rewizyjnej.

8. Przy braku rozstrzygnięcia w głosowaniu decydujący głos posiada Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej.

9. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji ze swej funkcji z

ważnych powodów przez Walne Zebranie zgodnie z procedurą jaką był powołany.
10. Wniosek o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może wnieść do Walnego Zebrania; Komisja

Rewizyjna, członkowie Zarządu lub pięciu pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego i składek członkowskich, darowizn, dotacji,

zapisów, spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dochodów z 

imprez, wpłat z tytułu wpisowego na imprezy, wydawnictw, działalności gospodarczej,

pozostałych wpływów z działalności statutowej.

3. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§26

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu, a w razie jego

nieobecności członek zarządu upoważniony przez Prezesa.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia

wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu albo dwóch członków Zarządu.

3. Do poszczególnych spraw Zarządu może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§27

Uchwalanie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów: przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,

§28

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób

przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Likwidatorem jest Zarząd,

jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów